• Subsidies voor
    Research & Development

WBSO

WBSO – afdrachtvermindering voor speur en ontwikkelwerk

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk) is een fiscale regeling die u de mogelijkheid biedt de loonkosten van uw R&D-medewerkers te verlagen. U hoeft namelijk minder loonheffing voor hen af te dragen. Dat maakt investeren in Research & Development pas echt interessant. Zeker in combinatie met de RDA-regeling en de Innovatiebox. Iedere Nederlandse onderneming die S&O (Speur- en ontwikkelings-)activiteiten gaat uitvoeren komt voor WBSO in aanmerking

Voor ondernemingen biedt de WBSO een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing. Deze afdrachtvermindering bedraagt in 2014 35% van de eerste € 250.000 van het totale S&O loon (50% voor starters) en 14% van het resterende S&O loon. Per S&O inhoudingsplichtige of fiscale eenheid bedraagt de S&O afdrachtvermindering maximaal € 14.000.000 per kalenderjaar. Jaarlijks kunnen de percentages worden gewijzigd.
Naast de WBSO zijn er nog twee regelingen die investeren in R&D extra aantrekkelijk maken:

  • de Research & Development Aftrek (RDA), die de overige R&D kosten en investeringen subsidieert. De RDA is een extra aftrekpost van 60% op de fiscale winst. Het uiteindelijke netto voordeel is (bij een Vpb tarief van 25%) dan 15%.
  • De Innovatiebox, die ervoor zorgt dat de winst die behaald is met de exploitatie van zelf ontwikkelde immateriële activa belast wordt tegen een laag tarief van 5% in plaats van de gebruikelijke 25%.

Onder speur- en ontwikkelingsactiviteiten wordt verstaan: systematisch georganiseerde en in een EU-lidstaat verrichte werkzaamheden, direct en uitsluitend gericht op:

  • technisch-wetenschappelijk onderzoek
  • de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen, programmatuur, diensten (op basis van bestaande programmatuur)
  • technisch haalbaarheidsonderzoek (analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O)
  • technisch onderzoek (resultaat leidend tot verbetering van fysiek productieproces of binnen de onderneming gebruikte programmatuur; hoeft niet te leiden tot technisch nieuw fysiek productieproces)

De aanvrager van WBSO moet de S&O werkzaamheden zelf organiseren en uitvoeren en dient een project- en urenadministratie voor de S&O projecten bij te houden. Daar kan Finestri u overigens ook bij helpen. De projecten hoeven slechts technisch nieuw te zijn voor de aanvrager. Belangrijk is dat de technische nieuwheid van het product, proces of programmatuur wordt aangetoond waarbij gekeken wordt of sprake is van een nieuw technisch werkingsprincipe. Binnen IT projecten kan het ook gaan om technische knelpunten en oplossingsrichtingen die liggen op het niveau van het integreren of met elkaar laten samenwerken van bestaande programmatuurcomponenten.

De periode waarvoor een S&O-verklaring kan worden aangevraagd is minimaal drie en maximaal 12 maanden en er zijn maximaal drie aanvraagmomenten per jaar.