• Subsidies voor
    Research & Development

RDA

RDA – fiscaal voordeel voor R&D

De Research & Development Aftrek (RDA) biedt bovenop de WBSO extra fiscaal voordeel voor kosten en uitgaven bij Speur- en Ontwikkelings (S&O)-activiteiten. De RDA is een extra aftrekpost op de fiscale winst waardoor de vennootschapsbelasting (Vpb) lager uitvalt. Dat kan de kosten voor R&D dus aanzienlijk drukken en de uiteindelijke terugverdientijd significant verkorten.

De kosten en uitgaven die mogen worden afgetrokken van de fiscale winst moeten direct toerekenbaar zijn aan door de aanvrager verrichte S&O-werkzaamheden. Loonkosten vallen hier niet onder, deze vallen onder de WBSO. De RDA-regeling is voor Nederlandse ondernemers die beschikken over een zogenaamde S&O-verklaring (verkregen bij de WBSO-aanvraag). Het voordeel van de RDA betreft in 2014 een extra aftrek van 60%* van de S&O-kosten en -uitgaven. Bij een Vpb-tarief van 25% levert dit een netto belastingvoordeel op van 15%.

Bij een winst van €500.000 bedraagt Vpb normaliter €125.000. Voor S&O-kosten van €100.000 bedraagt de RDA €60.000. Dit bedrag mag vervolgens van de winst worden afgetrokken waardoor de Vpb nu nog maar €110.000 bedraagt. Maar ook indien u in 2014 geen winst maakt, kan het toch zinvol zijn om RDA aan te vragen. Het niet te verrekenen voordeel kunt u namelijk als compensabel verlies meenemen naar komende jaren. Voor deze nieuwe R&D-aftrek mogelijkheid is in 2014 een budget van ruim € 300 miljoen beschikbaar.

Welke kosten en uitgaven komen voor RDA in aanmerking?

S&O-kosten en -uitgaven die wel in aanmerking komen zijn o.a.: investeringen in machines voor S&O, materialen of uitbestede kosten zoals de bouw van een prototype. Kosten en uitgaven die niet in aanmerking komen zijn o.a.: financieringskosten, afschrijvingskosten, uitbesteed onderzoek, investeringen die in aanmerking komen voor de Energie InvesteringsAftrek (EIA) (zie hiervoor de EIA-factsheet) en kosten voor grondverwerving en -verbetering.

De RDA aanvraag wordt tegelijk ingediend met de WBSO. De periode waarvoor WBSO en RDA kan worden aangevraagd is voor de duur van minimaal drie en maximaal 12 maanden. Er zijn maximaal drie aanvraagmomenten per jaar. De S&O-perioden mogen elkaar niet overlappen.