• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Wijzigingen Innovatiebox

Hoofdlijnen aanpassing
Op hoofdlijnen blijft de bestaande innovatiebox in stand. Vanwege internationale afspraken worden de regels vanaf 2017 echter strikter op een aantal punten:

 • Allereerst wordt een substancecriterium met een mathematische benadering ingevoerd. De aanwezigheid van substantiële economische activiteiten wordt voortaan bepaald aan de hand van de verdeling van uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk tussen vennootschappen van een concern. Door deze regeling wordt het in aanmerking te nemen innovatiebox voordeel ingeperkt voor bedrijven die veel onderzoekswerk uitbesteden aan verbonden lichamen. Alleen in eigen onderneming ontwikkelde innovatie wordt nog fiscaal gesubsidieerd.
 • In de tweede plaats worden de toegangsvoorwaarden tot de innovatiebox aangepast. De S&O-verklaring wordt centraal gesteld als toegangsticket voor de innovatiebox. Een belastingplichtige die speur- en ontwikkelingswerk verricht, dient hiervoor een S&O-verklaring aan te vragen bij RVO. Zonder S&O-verklaring is toepassing van de innovatiebox niet mogelijk, waar dat onder de huidige wetgeving wel zo is bijvoorbeeld indien een belastingplichtige over een octrooi beschikt.
 • Verder wordt voor toegang tot de innovatiebox voortaan onderscheid gemaakt tussen kleine en grotere belastingplichtigen. Grotere belastingplichtigen (wereldwijde netto groepsomzet van meer dan € 50 mln. per jaar en bruto voordelen uit intellectueel eigendom van meer dan € 7,5 mln. per jaar) dienen naast een S&O-verklaring over een erkend juridisch toegangsticket te beschikken. Het gaat hierbij om: (i) octrooien, (ii) naar hun aard met octrooien vergelijkbare rechten als utility models (gebruiksmodel), kwekersrechten, weesgeneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten, (iii) programmatuur en (iv) overige activa die niet voor de hand liggen en nieuw en nuttig zijn. Ook een exclusieve licentie op de aanvraag van een octrooi of kwekersrecht en een exclusieve licentie op een aanvullend beschermingscertificaat zijn onder de reikwijdte van de innovatiebox gebracht.

Deze wetswijzigingen hebben als gevolg dat de reeds gesloten vaststellingsovereenkomsten in beginsel per 1 januari 2017 zijn komen te vervallen.

Inwerkingtreding en overgangsrecht
De wijzigingen in de innovatiebox zijn op 1 januari 2017 in werking getreden en zijn voor het eerst van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na die datum. Voor immateriële activa die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn voortgebracht gaat een overgangsregime gelden. Indien de belastingplichtige ter zake van de desbetreffende activa (uiterlijk in het boekjaar waarin 30 juni 2016 valt) voor toepassing van de innovatiebox kiest, blijven de per 31 december 2016 bestaande regels gelden voor boekjaren die uiterlijk eindigen op 30 juni 2021. Verder geldt dat tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2017 voortgebrachte immateriële activa waarvoor octrooi of kwekersrecht is verleend, maar ter zake waarvan geen S&O-verklaring is afgegeven, ook onder de nieuwe regeling voor toepassing van de innovatiebox kwalificeren.

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 833 66 44.