• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Subsidie voor energie-innovatie

Met de regeling Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI) kunt u subsidie krijgen voor demonstraties van producten, processen en of diensten. Het programma staat tot en met 27 oktober open. In aanmerking komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en of het gebruik ervan stimuleren.

 

Doel van de regeling

Onderzoek naar een product en de acceptatie daarvan in de markt is voor nieuwe technologieën vaak lastig. Met de regeling DEI wil de overheid een etalage bieden voor energie-innovaties waardoor bedrijven gemakkelijker de sprong naar commercieel succes kunnen maken - nationaal en internationaal. Het gaat om voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die energie besparen of die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen, die door het bedrijfsleven in de praktijk worden toegepast.

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient uw project aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het project wordt uitgevoerd door een onderneming, of door een samenwerkingsverband waarin minimaal één onderneming is opgenomen;
 • Minimaal 70% van de subsidiabele kosten moeten toe te rekenen zijn aan demonstratie;
 • De looptijd van een project is maximaal vier jaar;
 • Het subsidiepercentage is afhankelijk van het type werkzaamheden in het project (industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie) en de categorie waarin de ondernemer valt (klein, midden of groot bedrijf) en van het type demonstratie (energiebesparing of maatregelen die het gebruik van duurzame energiebronnen bevorderen);
 • De gevraagde subsidie dient meer te zijn dan € 125.000. Het maximum is € 4.000.000;
 • Productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten komen niet in aanmerking voor subsidie, evenals projecten op het gebied van biobrandstoffen die onder de bijmengverplichting vallen.

 

Openstelling en subsidieplafond 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 27 oktober 2015. Het subsidiebudget voor deze tender bedraagt € 20 miljoen.

Meer weten?

Voor meer informatie over de regelingen, de voorwaarden en de mogelijkheden tot het indienen van aanvragen kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 088 833 66 44.