• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Duurzaam investeren met ISDE

Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2018 is € 100 miljoen. Met de ISDE stimuleert het kabinet de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte. Ook in 2018 kunnen zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen.

Ook voor u?

De ISDE regeling is voor:

• Particulieren

• Buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland

• Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven.

• Zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren

• Gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak

 

De wijzigingen voor 2018

Biomassaketels, ook biomassagestookte luchtverhitters:

Per 1 januari 2018 beperkt de eis dat biomassaketels voldoen aan norm EN 303-5 zich tot ketels waarbij de warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt. Hierdoor wordt het mogelijk dat ook zogenoemde biomassagestookte luchtverhitters in de categorie biomassaketels in aanmerking komen voor subsidie.

Zonneboilers, verlaging subsidiebedrag per kWh:

Per 1 januari 2018 wordt het subsidiebedrag voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 meter2 verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt gecompenseerd voor eenwijziging in de berekenmethode, die leidtertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. De uiteindelijke subsidiebedragen kunnen hierdoor licht veranderen.

Warmtepompen, niet hernieuwbaar vermogen telt niet mee voor subsidie:

De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Per 1 februari telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is.

Subsidiebedragen

Biomassaketel:

• Een basisbedrag voor ketels tot en met 40 kW: € 2.500.

• Ketels vanaf 40 kW geldt het basisbedrag à € 2.500 vermeerderd met €110 per kW vermogen.

Zonneboilers:

• De subsidie wordt € 0,68 (was € 0,75) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter.

• Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.

Warmtepompen:

• Voor warmtepompen met een vermogen tot 3,5 kW: € 1.000

• Voor warmtepompen met een vermogen van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000

• Voor warmtepompen met een vermogen van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.

 

We helpen u graag met Duurzaam ondernemen

Bent u voornemens duurzaam te investeren, dan gaan we voor u na welke middelen in aanmerking komen en wat het bijbehorend subsidiepotentieel is. Als ISDE niet voor uw organisatie van toepassing is, zijn er tal van andere subsidiemogelijkheden waarmee u een (fiscale) tegemoetkoming kunt verkrijgen voor duurzaam investeren.

 

Meer informatie?

Neem gerust contact op met :

Matthijs van Collenburg

T: 06-47059721

E: mvancollenburg@finestri.nl