• Subsidies op
    HRM-gebied
  • Subsidies op
    HRM-gebied

HRM

Personeel is de motor van uw organisatie. Daarom wilt u de kwaliteiten van uw werknemers optimaal benutten en hen stimuleren zich professioneel en vakkundig te ontwikkelen. Opleiding en training van personeel is daarom cruciaal voor het succes van uw organisatie.

Om die reden stimuleert de Nederlandse overheid werkgevers om hun medewerkers te scholen. Deze instrumenten zijn er op gericht om duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten of om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te stimuleren. Het gaat hierbij om subsidieregelingen als de subsidieregeling Praktijkleren (de opvolger van de WVA Onderwijs). Ook verschillende regionale overheden en opleidingsfondsen kennen diverse stimuleringsmaatregelen. Op hoofdlijnen zijn deze regelingen gericht op:

  • Het in dienst nemen of houden van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en oudere werknemers
  • Het opleiden van personeel
  • Praktijkleren
  • Sociale innovatie
  • Creëren van goede arbeidsomstandigheden

Deze subsidies worden in verschillende en vaak complexe regelingen bepaald en zijn ook nog eens aan verandering onderhevig. Hierdoor worden veel kansen op dit gebied gemist. Maar ook een gebrek aan inzicht in de eigen organisatie speelt hierbij een rol. Veel bedrijven maken dan ook te weinig of geen optimaal gebruik van deze subsidies.

Door een juiste en volledige toepassing van deze regelingen kan substantieel op de personeels- en opleidingskosten worden bespaard. In veel gevallen zelfs met vijf jaar terugwerkende kracht.

Finestri kan u helpen bij het in kaart brengen en benutten van de huidige en toekomstige financiële voordelen die de overheid beschikbaar stelt voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw bestaande en nieuwe werknemers.

Een belangrijke wijziging is de invoering in 2014 van de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren. Hiermee vervalt mogelijk een gedeelte van de toepassing van de afdrachtvermindering Onderwijs. Dit kan een behoorlijke impact hebben op uw opleidingsbudgetten vanaf 2014. Ga na wat de impact van de afschaffing is voor de financiering van uw scholingstrajecten.

Daarnaast zullen het nieuwe ESF programma en de in het sociaal akkoord afgesproken sectorplannen nieuwe mogelijkheden bieden. In de factsheets treft u hierover meer informatie aan. 

HR Scan
Met onze HR Scan bekijken wij of bij uw organisatie de meest interessante subsidies op het gebied van personeel en arbeid optimaal zijn toegepast. Meer specifiek gaat het om een analyse van de benutting van de kortingsmogelijkheden op de afdracht loonbelasting (WVA Onderwijs) en premievrijstellingen en kortingen. Regelingen die niet of niet volledig zijn benut claimen wij uiteraard alsnog voor u.